Home / Organisaties / Rehobothschool

Rehobothschool

De Rehobothschool ligt aan de rand van Uddel, in het prachtige landelijke Veluwse gebied. De meeste leerlingen komen uit Uddel, een deel van onze leerlingen komt uit andere dorpen. De school staat bekend als warm en laagdrempelig, de onderwijskwaliteit is goed.

De Rehobothschool heeft op dit moment een kleine 300 leerlingen. Op de school werken enthousiaste en gemotiveerde teamleden die er samen voor zorgen dat er iedere dag goed onderwijs wordt gegeven.

Waar de school voor staat

De Rehobothschool is een school met een zelfstandig stichtingsbestuur. Dit bestuur bestaat uit leden van de Gereformeerde Gemeente in Nederland (Uddel en Elspeet) en heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft daarbij de Drie Formuleren van Enigheid. Deze grondslag is ook uitgewerkt in de statuten en in het identiteitsbeleid van de school.

Onze school heeft als doel het onderwijzen en vormen van alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar van wie de ouders/ verzorgers lid zijn van verschillende kerkelijke gemeenten die op basis van ons toelatingsbeleid zijn toegelaten. Ook het personeel heeft een diverse kerkelijke achtergrond. Om de band tussen kerk en school te waarborgen is de directeur lid van de Gereformeerde Gemeente in Nederland.

Een belangrijk element voor de school is de goede samenwerking tussen ouders en school, om vanuit deze eensgezindheid de kinderen een christelijke opvoeding te geven en toe te rusten tot een plaats in deze maatschappij. Het doel van het onderwijs op de Rehobothschool is de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te verlenen en legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Op deze manier kunnen de kinderen hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappelijke samenleving proberen te vervullen naar de eis van Gods Woord. Ons schoolmotto is ‘Fundamenteel leren’, verwijzend naar Gods Woord als vast fundament onder alles.

Organisatie en onderwijs

Het onderwijs vindt plaats in een goed en volledig uitgerust gebouw aan de rand van een woonwijk. Er zijn twee teamleiders en twee ib’ers actief. Deze teamleiders en ib’ers hebben een belangrijke rol binnen de school in het initiëren, implementeren en borgen van (nieuw) onderwijs- en zorgbeleid. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces, daarbij mede ondersteund door ib’ers en rt’ers. De cultuur van het team wordt gekenmerkt door betrokkenheid op de kinderen, openheid en verantwoordelijkheid voor het onderwijsproces. De samenstelling van het team is qua leeftijd divers. Respect, dienstbaarheid en openheid zijn belangrijke kernwoorden binnen de school.

De school hanteert het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen op drie niveaus wordt gedifferentieerd. Naast de reguliere groepen bestaat op onze school ook een Schakelklas. In deze groep komen leerlingen (meer of minder frequent) die vanwege problemen op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied behoefte hebben aan meer onderwijs op maat in een prikkelarme omgeving. In de Schakelklas wordt zo veel mogelijk recht gedaan aan de steeds weer wisselende zorgbehoeften van verschillende leerlingen. Om zoveel mogelijk rust te waarborgen, streeft de school naar zo min mogelijk combinatiegroepen.

Zorg staat voor onze school hoog in het vaandel. Onze school staat daarom open voor alle kinderen uit onze achterban. Alle hulpvragen die tot ons kunnen komen met betrekking tot mogelijke ‘zorgleerlingen’ worden door ons allereerst positief ontvangen en verder besproken. Wel hangt eventuele plaatsing af van de mogelijkheden binnen team, schoolgebouw enz. Elke situatie zal op zichzelf worden afgewogen. De Rehobothschool heeft veel ervaring opgedaan betreffende leerlingen met specifieke aanpak. Ons zorgaanbod is vastgelegd in het School Ondersteunings Profiel (SOP). De school is aangesloten bij het reformatorische samenwerkingsverband Berséba.