Ondernemen op basis van onderbuikgevoel?

Een bedrijf zien groeien en opbouwen is gaaf. Lees verder…

Medewerkers binden: HRM is de schakel

Het is bij HRM belangrijk om te zorgen dat medewerkers tevreden zijn.

Een gesprek met een hoog wow-gehalte

Leon Kruiswijk via ECM dialoog aan de slag bij Goudwisselkantoor…

Medewerkers als eigenaren zonder aandelen

Het Rijnlands model in het MKB! Lees verder…

Helpt de kerk bij mijn werk?

Maarten Pijnacker Hordijk (64) is de motor achter de werkgroep ‘Christen-zijn op je werk‘, waarin onder meer de organisaties Bedrijfsgebed, CBMC en christennetwerk|gmv participeren. Hij schreef deze column over de relatie tussen kerk en werk. 

Helpt de kerk bij mijn werk?
Nou nee, eigenlijk niet… Er wordt natuurlijk wel eens wat gezegd over ‘zout’ en ‘licht’ zijn, maar ja, wat kan ik daarmee? Het feit dat ik wel 1600 uur per jaar met m’n werk bezig ben, wie interesseert dat in de kerk eigenlijk? Daar zijn ze bezig met ‘geestelijke’ zaken en de bijbel en zo, maar ja, wat heeft dat met mijn dagelijkse bezigheden te maken? Trouwens, zou ik het eigenlijk wel anders willen? Het is eigenlijk wel prima zo, die twee gescheiden werelden van zondag en maandag.

Maar toch knaagt het… Als God er dan is voor je hele leven, dan hoort daar toch ook je werk bij? Hoe zou Hij dat dan zien? Ik doe mijn werk zo goed mogelijk, zou dat voor Hem genoeg zijn? Zou het Hem iets interesseren, of zou het Hem niks uitmaken wat ik doe? En waar je werkt, zou dat van belang zijn? Bij een christelijk bedrijf of zo? Maar dat kan natuurlijk niet, we kunnen niet allemaal bij de EO gaan werken. Of zelf een christelijk bedrijf oprichten. Maar hoe dan wel?

Lees verder bij Centrum voor Geloof en Werk

Gezonde balans bij veel werkdruk

Het gaat goed met Nederland! We zijn tevreden over de kwaliteit van leven. Maar de werkdruk en -stress nemen toe. We voelen ons steeds meer opgejaagd. Zorgwekkend, vindt de RMU. Hoe vinden we weer een gezonde balans?

Net als vorige jaren geven Nederlanders hun leven een 7,8, zo blijkt uit het tweejaarlijkse rapport ‘De sociale staat van Nederland 2018’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Enkele positieve highlights:

  • Nederlanders hebben over het algemeen een hoge kwaliteit van leven. Het opleidingsniveau stijgt en na economisch roerige tijden neemt de werkloosheid af en herstelt de koopkracht.
  • Het aantal slachtoffers van criminaliteit daalt en gevoelens van onveiligheid nemen af. De kwaliteit van woningen blijft geleidelijk stijgen en de tevredenheid met de woning is hoog.
  • Bijna 80% van de Nederlanders voelt zich gezond en ruim de helft sport wekelijks; de levensverwachting stijgt door.
  • Al jarenlang waarderen Nederlanders hun leven gemiddeld met een 7,8 als rapportcijfer.
  • De maatschappelijke participatie is redelijk stabiel de afgelopen 10 jaar. Het aandeel dat vrijwilligerswerk doet schommelde tussen de 25% en 30%.
  • Sinds begin 2018 zijn Nederlanders positiever over de richting die het land op gaat. Er zijn grote opleidingsverschillen: 62% van de hogeropgeleiden vindt dat het de goede kant op gaat met Nederland, tegenover 47% van de middelbaar opgeleiden en 40% van de lageropgeleiden.
  • In Nederland is de misère-index van werkloosheid, het overheidstekort en de inflatie lager dan gemiddeld in de Europese Unie en is Nederland weer nagenoeg aanbeland op het niveau van voor de crisis.

Opgejaagd
Tot zover het goede nieuws, want er zijn ook enkele zorgen. Zo voelen in 2016 meer Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en met 64 jaar zich opgejaagd (39%) dan in 2006 (31%). Ten opzichte van 2011 – toen dit 43% bedroeg – is er geen sprake van een toename. Hogeropgeleiden en mensen met (jonge) kinderen voelen zich relatief vaak opgejaagd en vrouwen voelen zich vaker opgejaagd dan mannen (44% resp. 35%).

Personeelstekort
De RMU herkent de toename van werkstress. Het is niet alleen de prestatiemaatschappij die de druk opvoert, maar veel sectoren kampen ook met grote personeelstekorten. We merken op de werkvloer een toenemende druk om te presteren, om tekorten op te vangen, nu echt geen fouten te maken, nu even niet ziek te worden. Als daar maar iets tussen komt, dan kan dat extra stress veroorzaken.

Gezonde balans
Waar de werkgever erop moet toezien dat het takenpakket niet te zwaar is, mag hij van de werknemer verwachten dat deze er een gezonde leefstijl op na houdt. Werkstress heeft namelijk ook te maken met de sociale omstandigheden en de thuissituatie. Het draait daarbij om een goede balans tussen werk en thuis. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een gezond arbeidsritme, met de zondag als rustdag.

Bron: RD/RMU

Wat zijn jouw drijfveren in je werk?

Als het goed is, heeft iedereen momenten waarop je denkt: ‘Wat is dit toch geweldig om te doen.’ Het zijn werkzaamheden waar je blij van wordt en energie van krijgt om door te gaan. Dit worden ook wel drijfveren genoemd. Maar wat drijft jou nu eigenlijk in je werk?

Maar niet alle momenten kunnen leuk en geweldig zijn. Helaas. Er zullen altijd taken zijn waar je nét geen zin in hebt en tegenop ziet om ze uit te voeren. Taken die je liever uitstelt. Maar toch moeten ook deze werkzaamheden gebeuren. Maar hoe kun je jezelf zover krijgen om ook deze mindere taken uit te voeren?
Om dat te ontdekken, moet je weten wat jou drijft, hoe je tegen de wereld aankijkt en wat je belangrijk vindt.

Voorspellen
Elk mens heeft bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes. We noemen dit drijfveren. Jouw drijfveren voorspellen jouw gedrag. Het geeft de motivatie om zaken wel of juist niet te doen. Door je drijfveren te kennen wordt je bewuster van hoe je werkt en waarom sommige dingen je makkelijker afgaan dan andere.

Management Drives met Driestar managementadvies
Met de methode Management Drives geeft Driestar managementadvies inzicht in de persoonlijke drijfveren van jou of je team. Management Drives gaat uit van zes drijfveren die mensen in beweging zetten. Ieder mens beschikt in principe over álle zes drijfveren, maar de volgorde en intensiteit verschilt per persoon. Een van de deelnemers: ‘Wat verrassend dat ik mij zo herken in deze drijfveren. Het is enorm helpend om meer inzicht te krijgen op mezelf en mijn manier van communiceren. Dit helpt mij om woorden te geven aan waar ik goed in ben.’

Wil je meer informatie ontvangen over Management Drives? Lees verder op de pagina van Driestar of neem contact op met managementcoach Thea de Mots (T. 0182-540336).

Bron: Driestar Educatief

3 tips om school en ouders te laten samenwerken

Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs. Maar hoe geef je al school vorm aan de ouderbetrokkenheid? Drie tips om de ouderbetrokkenheid binnen de school aandacht te geven.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen hun talenten meer ontplooien, zich meer welbevinden en betere resultaten halen op school als hun ouders en leraren meer samenwerken. Ook voor het vorm geven aan de identiteit van de school is heldere communicatie met en betrokkenheid van ouders essentieel.

Ouderbetrokkenheid meer dan ouderparticipatie
Ouderbetrokkenheid is meer dan ouderparticipatie. In onze visie moeten ouders als eerstverantwoordelijken en eindverantwoordelijken worden gezien voor opvoeding en onderwijs. Zij hebben de opdracht om hun kinderen op te voeden.
Opvoeding vindt niet alleen plaats binnen het gezin, maar juist ook in de bredere gemeenschap van school, kerk en samenleving. Bij ouderbetrokkenheid gaat het niet alleen om het cognitieve leren maar ook om de opvoeding in de meest brede zin van het woord.

Een school die zich christelijk noemt en daarmee aangeeft zich ook op opvoeding en vorming te richten, moet zich bewust zijn dat daarmee de samenwerking met ouders (ouderbetrokkenheid) belangrijker wordt.

Hieronder drie tips om ouderbetrokkenheid binnen de school aandacht te geven:

1. Werk altijd vanuit een heldere visie op ouderbetrokkenheid
Het is belangrijk dat school en ouders, het liefst gezamenlijk, nadenken over een visie op ouderbetrokkenheid. Het gaat dan niet alleen om een paar mooie zinnen op papier zetten, maar vooral samen nadenken over hoe die visie in de praktijk vormgegeven wordt. Het uitspreken van verwachtingen is hierbij erg belangrijk. Daarnaast is het goed om samen na te denken over de 6 aspecten van ouderbetrokkenheid.

2. Communicatie is maar één aspect van ouderbetrokkenheid
Veel scholen denken direct aan communicatie als het over ouderbetrokkenheid gaat. Natuurlijk is communicatie een belangrijk aspect. Maar alleen het geven van een training of een gesprek met de ouders is niet voldoende. Dat zorgt namelijk niet voor duurzame verbetering van het samenwerken tussen school en ouders.

Het kan heel zinvol zijn om als schoolleider eens met een paar ouders de nieuwsvoorziening van de school onder de loep te nemen. Is de informatie relevant voor de ouders? Helpt het hen om hun kind thuis te ondersteunen en écht betrokken te zijn? Het belangrijkste aspect is echter de betrokkenheid van ouders bij het leren.

3. Betrek ouders vooral bij vorming en leren
Samenwerking rond leren werkt! Vertel de ouders hoe de juf of meester de sommen uitlegt en waarom op deze manier. Zet in de nieuwsbrief eens wat links naar filmpjes op internet waarin de spellingsregels naar voren komen. Dat heeft effect! Het is prima dat ouders in de school zijn die bij het overblijven de kinderen onder hun hoede nemen. Het kan nodig zijn dat ouders participeren in een bestuur of commissies. Uit onderzoek blijkt echter dat dit weinig tot geen effect heeft op het leren en de ontwikkeling van kinderen. Wat wel een positief effect heeft, is als ouders betrokken zijn op het leren van hun kind. Daarom is de samenwerking rond het leren en de opvoeding het belangrijkste aspect van ouderbetrokkenheid.
Duurzaam werken aan het verbeteren van ouderbetrokkenheid

WerkMetTalent-partner Driestar onderwijsadvies heeft een programma ontwikkelt om duurzaam met scholen te werken aan het verbeteren van ouderbetrokkenheid. Op deze manier versterk je echt de wederzijdse betrokkenheid tussen ouders en school.

Nodig hen gerust eens uit. Een kosteloos vrijblijvend gesprek kan jou motiveren om de volgende stap te zetten om de wederzijdse betrokkenheid te vergroten.

Mail Driestar Onderwijsadvies voor een vrijblijvend gesprek over ouderbetrokkenheid op jouw school.

Bron: Driestar Edcuatief

Kan mijn werkgever werken op zondag verplichten?

Hoewel de zondagsrust steeds meer onder druk staat, zijn mensen tot op heden niet verplicht om op zondag te werken. Dat recht heeft de RMU tot nu toe succesvol verdedigt. Veel mensen zijn hier niet van op de hoogte en werken min of meer gedwongen op zondag. Je werkgever kan wel dreigen met ontslag, maar dat is wettelijk niet toegestaan.

Het is belangrijk om je bewust te worden dat zondagsrust steeds minder vanzelfsprekend is. Het is in snel tempo aan het veranderen. Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen zien we duidelijk hoe de zondagsrust versneld achteruit is gegaan. In veel gemeenten zijn inmiddels de regels verruimd. Op woensdag 21 maart gaan we weer naar de stembus in onze gemeente. Wat gaan de partijen deze keer veranderen?

Het begint bij winkels
Als winkels hun deuren openen op zondag, komt er een hele keten achteraan. Neem bijvoorbeeld een bakkerij. Als deze open gaat op zondag, moet de eierleverancier en de melkfabriek er achteraan. Chauffeurs moeten rijden en als die logistieke vragen hebben of ze staan met pech langs de weg, moeten er ook mensen beschikbaar zijn. Kortom, het trekt hele beroepsgroepen mee.

Maak je sterk tegen zondagswerk, word nu lid van de RMU

  1. De RMU zit er bovenop in Den Haag. Daar verdedigen we de regelgeving dat mensen op zondag vrij mogen zijn.
  2. Naast die lobby zitten we aan de onderhandelingstafel bij cao’s waar we afspraken maken die de aparte status van de zondag benadrukken.
  3. Voor onze leden die in de knel komen bieden we stevige juridische ondersteuning.

Werk in de winter

Je breekt je been tijdens het skiën of je hebt een diepe snee na een schaatsongelukje. Helaas, je kunt niet werken. Kun je jezelf dan ziekmelden of heb je dubbele pech? De RMU beantwoordt een aantal prangende, veelgestelde vragen over werken in de winter.

Je kunt je ziekmelden. Een werkgever is wettelijk verplicht om een werknemer bij arbeidsongeschiktheid maximaal 2 jaar lang ten minste 70 procent van het loon door te betalen. Volgens artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek hoeft de werkgever géén loon door te betalen als de ziekte van de werknemer door zijn opzet veroorzaakt is. Deze opzet van de werknemer moet écht gericht zijn op het ziek worden. Daarom geldt dat opzettelijk risicovol gedrag, zoals bij sommige sporten het geval is, niet tot verlies van aanspraken leidt. Als werknemer heb je dus bijna altijd recht op doorbetaling van je loon, ook als arbeidsongeschiktheid het gevolg is van roekeloos gedrag. Je been breken tijdens het skiën levert dus niet nóg meer pech op!

Maakt het nog uit wat voor werk je doet of waar je werkt?
Dat maakt niet uit. De hoofdregels uit het Burgerlijk Wetboek gelden altijd. Wel mag de werkgever je andere werkzaamheden opdragen. Met een gebroken been kan je dan geen werk doen waarbij je voortdurend moet lopen, maar je kunt mogelijk wel achter een bureau aan de slag. Het is trouwens aan te bevelen dat je de bedrijfsarts om advies vraagt over welke werkzaamheden je wel zou kunnen uitvoeren.

Hebben werknemers ook recht op ijsvrij?
Nee, helaas niet! Wel gelden in sommige sectoren, zoals de metaal en de bouw, dat er regels gelden voor het doorwerken in de buitenlucht bij bepaalde temperaturen of overlast door vorst of sneeuw. Zo’n regeling is opgenomen in de cao die dan van toepassing is.

Is een werkgever verplicht om warme dranken en thermokleding te verstrekken als het zo koud is en je buiten werkt?
Dat is afhankelijk van de cao waaronder je valt. Zo is er in de cao voor de bouw geregeld dat als de werkgever besluit door te werken op vorstdagen, doelmatige winterkleding aan de werknemer dient te verstrekken, zoals thermo ondergoed en helmmutsen. Is er geen specifieke regeling opgenomen in de cao, dan moet een werkgever toch ‘goed werkgeverschap’ tonen. Een werkgever kan niet van een werknemer verwachten dat deze alle weersomstandigenheden trotseert zonder dat de werkgever beschermende kleding aanbiedt.

Vergoedt de werkgever mijn winterbanden en sneeuwkettingen?
Een werkgever is niet verantwoordelijk is voor de kosten van de winterbanden, maar heeft wel de taak om letselschade van de werknemer zo veel mogelijk te voorkomen en de werkgever dient het loon bij arbeidsongeschiktheid door te betalen. Maakt u gebruik van een auto van de zaak/leaseauto, dan is het dus zeker aan te raden afspraken te maken over winterbanden en in uiterste gevallen sneeuwkettingen. De werkgever heeft er immers zelf ook belang bij dat werknemers zo veilig mogelijk de weg op gaan.

Bron: RMU