Home / Organisaties / Stichting KOALAH

Stichting KOALAH

Stichting KOALAH verzorgt christelijke peuteropvang en buitenschoolse opvang die aansluit bij de Bijbelgetrouwe basisscholen van CorDeo. We zijn niet alleen gehuisvest in deze scholen, maar ook in pedagogisch en praktisch opzicht sluiten we bij hen aan. Daardoor is er sprake van een doorgaande pedagogische lijn.

KOALAH heeft de opvangruimtes ingericht volgens het concept Groene Kinderopvang, zoals dat binnen KOALAH is ingevoerd. De ruimte en inrichting voldoen aan de wettelijke vereisten.

In ons werk willen we voorleven dat we onze Heer Jezus Christus willen volgen. Onze christelijke identiteit geeft bestaansrecht en richting aan ons werk: het geloof in God bepaalt onze manier van leven, onze pedagogische visie en daarmee ons handelen.
Daarbij past ook onze aandacht voor gezondheid en duurzaamheid.

Jaarlijks controleert de GGD namens de gemeente of onze opvang voldoet aan de gestelde eisen. De meest recente rapporten van deze inspecties vindt u op de pagina’s van onze locaties.

Voor een verslag van onze recente activiteiten verwijzen wij u naar het laatste jaarverslag.

Stichting KOALAH heeft voor ouders/oudercommissies zowel een interne als een externe klachtenprocedure.
Voor de externe klachtenprocedure zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze geschillencommissie heeft als voorportaal het Klachtenloket Kinderopvang, waar men eerst probeert de klacht op te lossen. Kan er geen oplossing worden bereikt, dan wordt de ouder/oudercommissie gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Commissie.